Hasta Hak Ve Sorumlulukları

HASTA HAKLARI
1) Hizmetten genel olarak faydalanma
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık
hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep,
cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları
dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
2) Bilgilendirme ve bilgi isteme
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler
olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her
türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme

3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve
değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği
sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden
faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan
tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini,
görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve
değiştirmeye hakkı vardır.
4) Mahremiyet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti
almaya hakları vardır.

5) Reddetme, durdurma ve rıza
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi
müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza
çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
6) Güvenlik
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
7) Dini vecibeleri yerine getirebilme
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan
tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine
getirmeye hakkı vardır

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme
ve rahatlık
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü,
nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar
sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler
giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve
sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin
uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya
hakkı vardır.

10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her
türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya
hakkı vardır.

H A S T A S O R U M L U L U K L A R I
1. Genel Sorumluluklar
1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden
geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen
tavsiyelere uymalıdır.
1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında
bulunabilir.
1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını
yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu
2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel
bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek
durumundadır.
2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi)
vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
3.1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği
hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp
görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve
tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma
4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve
uygulamalarına uymalıdır.
4.1.Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik
kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
4.2.Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince
sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık
tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve
saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi
gerekir.
4.4. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve
ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
4.5. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları
karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle
dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
5.2.Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama
durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi
gerekir.
5.3.Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını
beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi
gerekir.
5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere
uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi
sorumludur.

 

Ziyaretçilerimizden Yorumlar


Yorum Yap